Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop – en Leveringsvoorwaarden DAY@WORK Bedrijfskleding

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van andere werkzaamheden; Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;Aanbod: een aan de leverancier gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat. 

Artikel 2. Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.Indien er een tegenstrijdigheid bestaat tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst. 

Artikel 3. Aanbiedingen
3.1 Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

3.2 Aanbiedingen van de leverancier zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals in de aanbieding staat vermeld, indien er geen termijn staat vermeld, geldt de aanbieding twintig dagen. Een aanbiedingstermijn kan door leverancier worden verlengd door middel van een schriftelijke mededeling aan de wederpartij, waarin in de duur van de verlenging staat vermeld.

Artikel 4. Annulering
4.1 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
4.2 Annulering is niet meer mogelijk nadat de leverancier uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen en verzendkosten.
5.2 De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
5.3 Indien er op moment van levering nog geen prijs overeengekomen is tussen de opdrachtgever en de leverancier, worden de door leverancier gehanteerde prijzen en tarieven in rekening gebracht.

Artikel 6. Prijswijzigingen
6.1 De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen na het sluiten van de overeenkomst: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijgingen van verzendkosten, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
6.2 Een dergelijke prijsaanpassing zoals bedoeld in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft.

Artikel 7. Betalingstermijn
7.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
7.2 Bij niet tijdige betaling als in artikel 7.1 is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
7.3 De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
7.4 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in artikel 7.1, is deze wegens de vertraging van de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd.
7.5 Bij niet tijdige betaling conform het gestelde in artikel 7.1 bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 200,-.

Artikel 8. Levering
8.1 Onder levering wordt verstaan: het bezit verschaffen over het geproduceerde goed door de leverancier aan de opdrachtgever.
8.2 De aflevering geschiedt waar de opdrachtgever zijn bedrijf uitoefent, tenzij anders overeengekomen.
8.3 Een door de leverancier opgegeven termijn van levering, heeft tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
8.4 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken.

Artikel 9. Retourzendingen
Leverancier neemt alleen in de volgende gevallen goederen retour:
9.1 Foutief geleverde goederen: Indien artikelen door de leverancier foutief geleverd zijn, worden deze retour genomen. Uiterlijke retourzending binnen de 8 dagen na leveringsdatum. Na 8 dagen worden geen retourzendingen meer aanvaard.
9.2 Niet-retourneerbare goederen: bedrukte of geborduurde artikelen
9.3 Beschadigde goederen of goederen met fabrieksfouten: Beschadigde goederen of goederen met fabrieksfouten worden teruggenomen zonder aanrekening van kosten.
9.4 Algemeen:  Iedere retourzending moet altijd voorafgaand aan de retourzending goedgekeurd worden door de leverancier. U kunt een retour aanvragen via email naar: retour@dayatwork.nl Wij verzoeken u vriendelijk om deze procedure te respecteren ten einde de administratieve afhandeling vlot te laten verlopen.–  Bij het terugsturen van de goederen moeten alle gegevens van de teruggezonden goederen volledig  vermeld worden (artikel nr., kleur, maat, aantal, factuur nr.) teneinde ons een vlotte controle van de goederen te verzekeren.– Wij aanvaarden geen onvolledige retouraanvragen, alsook artikelen die niet vermeld werden op de retour bon.– Vracht- en administratiekosten worden niet gecrediteerd. 
9.5 Retouren die niet zijn aangekondigd en/of niet conform de algemene retourvoorwaarden zijn, worden door de leverancier geweigerd en/ of niet gecrediteerd.
9.6 Bij zakelijke opdrachten nemen wij geen retouraanvragen in behandeling. 

Artikel 10. Onderzoek bij aflevering
10.1 De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier terstond daar schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk zeven dagen na levering.
10.2 De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
10.3 De nakoming van de overeenkomst is deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in artikel 9.1 tijdig te doen.
10.4 Indien de in artikel 9.1. bedoelde termijn van zeven dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de leverancier voor de opdrachtgever mogelijk is.
10.5 De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in artikel 9.1. in acht heeft genomen

Artikel 11. Inhoud en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en e-mail.

Artikel 12. Overmacht
Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
13.2 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de vervaardigde zaken in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 14. Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Artikel 15. Bevoegde rechtbank
De bevoegde rechtbank voor geschillen tussen de opdrachtgever en leverancier is de rechtbank Midden-Nederland.